ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
RAYUANSeksyen 120. Rayuan.

Mana-mana orang yang terkilan dengan apa-apa keputusan mana-mana Mahkamah, mana-mana Hakim Syariah, atau mana-mana Pendaftar di bawah Enakmen ini boleh merayu kepada Jawatankuasa Rayuan mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Enakmen Pentadbiran atau dalam mana-mana undang-undang lain berkenaan dengan prosedur sivil dan jenayah di Mahkamah Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.