ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTARSeksyen 54. Membuktikan tandatangan dan tulisan tangan orang yang dikatakan telah menandatangani atau menulis dokumen yang dikemukakan.

Jika sesuatu dokumen dikatakan telah ditandatangani atau ditulis kesemuanya atau sebahagiannya oleh seseorang, maka tandatangan atau tulisan tangan itu sebanyak mana yang ada dalam dokumen itu yang dikatakan dengan tulisan tangan orang itu hendaklah dibuktikan sebagai tulisan tangannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.