ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN II - PERKAHWINAN
PERMULAAN KEPADA PERKAHWINANSeksyen 20. Tempat perkahwinan.

(1) Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan kecuali dalam kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin, tetapi Pendaftar atau Hakim Syariah yang memberi kebenaran berkahwin di bawah Seksyen 17 atau 18 boleh memberi kebenaran untuk perkahwinan itu diakadnikahkan di tempat lain, sama ada dalam Negeri Perlis atau dalam mana-mana Negeri lain.

(2) Kebenaran di bawah sub-seksyen (1) bolehlah dinyatakan dalam kebenaran berkahwin yang diberi di bawah Seksyen 17 atau 18.

(3) Walau apapun peruntukan sub-seksyen (1), sesuatu perkahwinan itu bolehlah diakadnikahkan dalam kariah masjid yang lain daripada kariah masjid di mana pihak perempuan bermastautin jika-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.