ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 16

(Subseksyen 64 (3))

PEMBELAAN

(Tajuk Am)

(Nyatakan dalam perenggan bernombor pengakuan atau penafian pengataan-pengataan matan dalam pernyataan tuntutan setiap pengataan hendaklah, setakat yang sesuai, terkandung dalam perenggan yang berasingan, misalnya)

1. Defendan mengaku bahawa ................................................ sebagaimana yang dikatakan dalam perenggan ...................... pernyataan tuntutan itu tetapi menafikan bahawa ....................................

2. Tentang perenggan ................................................................. pernyataan tuntutan itu defendan berkata bahawa ..........................................................................................................................

3. Selanjutnya atau sebagai pilihan defendan berkata bahawa .........................................................

4. Jika (yang adalah dinafikan) plaintif ........................................................ maka defendan berkata bahawa ...................................................................................................

5. Kecuali sebagaimana yang diakui dengan nyata terdahulu daripada ini defendan menafikan setiap dan tiap-tiap pengataan fakta yang terkandung dalam perenggan ................................................... (perenggan ........ ke ........) pernyataan tuntutan seolah-olah ia dinyatakan dalam pembelaan ini dan disangkal secara khusus.

TUNTUTAN BALAS

1. Defendan mengulangi perenggan ..................... dan menuntut sebanyak RM ......... yang merupakan baki amaun yang kena dibayar sebagaimana yang disebut terdahulu setelah ditolak tuntutan plaintif.

Bertarikh pada .................... haribulan ................. 20 ........

......................................................
Defendan
(atau Peguam Syafie bagi Defendan)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.