ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VI - DARIHAL RAYUAN DAN PENYEMAKAN
BAB 1 - DARIHAL RAYUAN KEPADA MAHKAMAH TINGGI SYARIAHSeksyen 150. Kematian pihak kepada rayuan

Tiap-tiap rayuan di bawah seksyen 137 hendaklah terhenti secara mukmatad dengan kematian tertuduh, dan tiap-tiap rayuan lain di bawah Bab ini hendaklah terhenti secara muktamad dengan kematian perayu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.