ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERNIKAHAN



Seksyen 37. Bidangkuasa.

Kecuali sebagaimana diperuntukan selainnya dengan nyata, tiada apa-apa dalam Enakmen ini boleh membenarkan Mahkamah membuat suatu perintah perceraian atau perintah membenarkan seorang suami melafazkan talaq melainkan jika-




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.