ENAKMEN 12 TAHUN 1985
ENAKMEN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN KELUARGA ISLAM

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 23. Pendaftaran.

Setiap perkahwinan yang diakadnikahkan di Terengganu selepas tarikh yang ditetapkan hendaklah, dalam masa tujuh hari selepas akadnikah, didaftarkan mengikut Enakmen ini, jika perkahwinan itu sah menurut Hukum Syara', walaupun apa-apa peruntukan Enakmen ini telah dilanggar atau tidak dipatuhi.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.