ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 112. Keengganan hidup bersama.

Seorang yang tidak hidup bersama dengan isterinya mengikut cara yang dikehendaki oleh Enakmen ini atau yang dengan sengaja cuai atau tidak mamatuhi perintah Mahkamah supaya ia hidup bersama semula dengan isterinya itu adalah bersalah atas suatu kesalahan di bawah Enakmen ini dan boleh, apabila dithabitkan, dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi satu bulan atau denda tidak melebihi satu ratus ringgit atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.