ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 75. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat.

(1) Tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut oleh Mahkamah, suatu perintah hadhanah hendaklah memberi hak kepada penjaga bagi memutuskan semua soal berhubung dengan pendidikan dan pelajaran anak itu.

(2) Tanpa menyentuh keluasan seksyen-kecil (1), suatu perintah hadhanah boleh

(3) Suatu perintah hadhanah hendaklah berkuatkuasa selepas tujuh hari dari tarikh perintah itu dibuat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.