ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 16. Perakuan atau kebenaran perlu sebelum bernikah.

Tiada suatu pernikahan boleh dinikahkan melainkan suatu perakuan untuk pernikahan itu yang dikeluarkan oleh Pendaftar, suatu kebenaran pernikahan itu di bawah seksyen 13 atau suatu kebenaran bertulis dari Mahkamah di bawah seksyen 17 telah diserahkan kepada orang yang akan menjalankan pernikahan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.