ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN PERHUBUNGAN DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan.

(1) Tiap-tiap Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan yang disimpan oleh Ketua Pendaftar atau Pendaftar di bawah Enakmen ini hendaklah terbuka untuk diperiksa oleh mana-mana orang setelah dibayar kadar bayaran yang ditetapkan.

(2) Ketua Pendaftar atau Pendaftar, mengikut mana yang berkenaan, hendaklah, setelah dibayar kadar bayaran yang ditetapkan, memberi suatu salinan catatan dalam Daftar perkahwinan dan indeks, yang diperakui dengan tandatangan dan meterai jawatan Ketua Pendaftar atau Pendaftar itu, mengikut mana yang berkenaan kepada seseorang yang menghendakinya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.