ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 19

(Subseksyen 95 (1))

NOTIS PERNARIKAN BALIK

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa plaintif menarik balik keseluruhan (atau nyatakan bahagian) tindakan ini terhadap defendan.

Bertarikh pada ............ haribulan ............. 20 .......

..............................................................
Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Palintif)

Kepada :

(1) Pendaftar.

(2) Defendan (atau Peguam Syarie bagi defendan).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.