ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 98. Pengiktirafan pernikahan yang dilakukan di kedutaan-dutaan dsb, di Malaysia.

(1) Suatu pernikahan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsol negara asing di Malaysia hendaklah diiktiraf sebagai sah dan sebagai suatu pernikahan yang didaftarkan di bawah Enakmen ini jika-
(2) Walau bagaimanapun peruntukan seksyen-kecil (1) suatu pernikahan orang Islam yang dilakukan di atas tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini jika pernikahan itu tetap bersalahan dengan seksyen 17.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.