ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Bab 1 - Penjagaan ke atas Orang dan HartaSeksyen 99. Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 tidak boleh dipakai jika berlawanan dengan agama Islam

(1) Tiada apa jua pun dalam Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 yang berlawanan dengan agama Islam boleh dipakai bagi seseorang yang berumur kurang daripada lapan belas tahun yang beragama Islam dan yang bapanya beragama Islam atau, pada tarikh kematiannya beragama Islam atau, mengenai seorang kanak-kanak yang tak sahtaraf, yang ibunya beragama Islam atau telah beragama Islam.

(2) Mengenai mana-mana orang lain, Akta tersebut, setakat mana ia berlawanan dengan agama Islam, hendaklah terhenti dipakai baginya apabila dia menganuti agama Islam jika pada tarikh itu dia telah genap umur lapan belas tahun atau, jika belum lagi genap umur itu, dia menganuti agama Islam dengan persetujuan orang yang di bawah Akta itu adalah penjaga bagi diri kanak-kanak itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.