ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan tentang dokumen.Seksyen 71. Anggapan tentang penyempurnaan, dsb., dokumen yang tidak dikemukakan.

Mahkamah hendaklah menganggap bahawa dokumen yang telah diminta dan tidak dikemukakan setelah notis supaya mengemukakannya diberi di bawah seksyen 53 Enakmen ini, telah diakusaksi, disetem dan disempurnakan mengikut cara yang dikehendaki oleh undang-undang.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.