ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 25. Pendaftaran.

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri ini dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri ini hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.