ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2004 dan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.