ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 102. Syarat-syarat bagi pengakuan sah.

Apabila seorang lelaki mengaku seorang lain, sama ada dengan nyata, atau tersirat, sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu dalam hal keadaan yang berikut- .
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.