ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 4. Pemakaian.

Kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri Perlis dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Perlis tetapi tinggal di luar Negeri Perlis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.