ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 4. Pernikahan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini.

(1) Tiada apa-apa dalam Enakmen ini boleh menyentuh sahnya sesuatu pernikahan orang Islam yang telah dinikahkan di bawah mana-mana undang-undang di mana-mana tempat sebelum tarikh berkuatkuasanya Enakmen ini.

(2) Pernikahan tersebut, jika sah di bawah undang-undang yang di bawahnya ianya telah dinikahkan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah peruntukan Enakmen ini.

(3) Tiap-tiap pernikahan tersebut, melainkan jika tidak diakui di bawah undang-undang yang di bawahnya ianya telah dinikahkan, hendaklah berterusan sehingga dibubarkan dengan--

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.