ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERNIKAHANSeksyen 38. Bidangkuasa mengenai langkah perbicaraan oleh isteri yang suaminya tidak bermukim atau bermastautin dalam Negeri ini.

(1) Walauapapun yang berlawanan dalam seksyen 37 (b), Mahkamah hendaklah mempunyai bidangkuasa untuk melayani tindakan perbicaraan oleh seorang isteri di bawah Bahagian ini, walaupun suaminya tidak bermukim atau tidak bermastautin dalam Negeri ini, jika--
(2) Dalam seksyen ini rujukan mengenai pembuangan Negeri hendaklah ditafsirkan sebagai termasuk pengusiran di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang pada masa itu berkuatkuasa dalam Negeri ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.