ENAKMEN 8 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2004

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 32. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang

Tiada seseorang, lain daripada mereka yang dilantik di bawah seksyen 28, boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.