ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 33. Keizinan untuk mendakwa.

(1) Tiada apa-apa pendakwaan atas suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Enakmen ini boleh dibawa kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Yang Dipertua:

(2) Yang Dipertua ialah Ketua Pendakwa dan pendakwaan boleh dijalankan olehnya atau mana-mana satu pegawai yang dilantik dengan sah olehnya
.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.