ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 98. Pendaftar Muallaf.

Majlis hendaklah melantik seorang Pendaftar Muallaf untuk menyenggarakan suatu Daftar Muallaf dalam bentuk yang ditetapkan untuk pendaftaran muallaf.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.