ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XIV - KETERANGAN
BAB 1 - AMSeksyen 100. Keterangan hendaklah diambil secara lisan

Tertakluk kepada Enakmen ini dan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1990, apa-apa fakta yang dikehendaki dibuktikan pada perbicaraan apa-apa prosiding melalui keterangan pihak-pihak atau saksi-saksi hendaklah dibuktikan dengan memeriksa pihak-pihak atau saksi-saksi itu secara lisan di dalam Mahkamah terbuka.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.