ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN X - AMSeksyen 123. Kuasa tambahan.

Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh, melalui pemberitahu dalam Warta, membuat peraturan bagi maksud Enakmen ini dan tanpa menyentuh keluasan kuasa yang tesebut itu, peraturan itu boleh mengadakan peruntukan bagi-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.