ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVI - PENGHAKIMAN DAN PERINTAHSeksyen 137. Penghakiman bagi harta alih

Sesuatu penghakiman bagi menghantarserahkan harta alih hendaklah menyatakan amaun wang yang hendaklah dibayar sebagai ganti jika penghantarserahan itu tidak dapat dibuat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.