ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI DAN ANAKSeksyen 57. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah.

Tertakluk kepada peruntukan seksyen 53 Mahkamah boleh pada bila-bila masa mengubah had dan syarat suatu perjanjian nafkah yang dibuat antara suami dan isteri, sama ada dibuat sebelum atau selepas tarikh kuatkuasa Enakmen ini, jika Mahkamah berpuashati bahawa perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan walau apapun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.