ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN II - PERKAHWINANFasal 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah.

Tiada sesuatu perkahwinan boleh diakadnikahkan melainkan suatu kebenaran berkahwin telah diberi –

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.