ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 44

(Subseksyen 179 (2))

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN NOTIS PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

Saya .................................................... yang beralamat di ........................ plaintif (atau defendan) dan pemiutang penghakiman yang dinamakan di atas memohon supaya suatu notis penghakiman dikeluarkan terhadap penghutang penghakiman untuk menunjukkan sebab mengapa dia tidak patut dikomitkan ke penjara kerana ingkar membuat pembayaran.

(butir-butir penghakkiman dan penghutang penghakiman)

Bertarikh pada .............................. haribulan ....................... 20 .........

....................................
Plaintif (atau Defendan)

AFIDAVIT SOKONGAN

Saya, ............................................................. pemiutang penghakiman yang dinamakan di atas bersumpah dan menyatakan:

Bahawa butir-butir yang dinyatakan di atas adalah benar sepanjang yang saya ketahui dan percaya.

Diangkat sumpah (seperti dalam Borang MS 26).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.