ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN IV - PIHAK-PIHAK
BAB 2 - ORANG TAK BERKEUPAYAANSeksyen 26. Peruntukan am tentang ketakupayaan

Jika plaintif adalah seorang orang tak berkeupayaan—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.