ENAKMEN 5 TAHUN 1989
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1989

BAHAGIAN II - KESALAHAN-KESALAHANSeksyen 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitan mengenai apa-apa agama bukan Islam kepada seorang Islam.

(1) Seseorang adalah melakukan kesalahan jika ia, dari dalam Negeri menghantar atau menyerahkan atau menyebabkan dihantar atau diserahkan kepada seorang Islam di dalam atau di luar Negeri; atau, dari luar Negeri, menghantar atau
menyebabkan dihantar atau diserahkan kepada seorang Islam di dalam Negeri, apa-apa terbitan mengenai apa-apa agama bukan Islam, atau apa-apa bahan publisiti yang berkaitan dengan terbitan itu, yang tidak diminta oleh orang lain itu.

(2) Mana-mana orang yang melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen (1) boleh, apabila disabitkan, dikenakan denda tidak lebih daripada lima ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada dua tahun atau kedua-dua denda dan penjara itu.

(3) Bagi maksud subseksyen (1), sesuatu penerbitan atau bahan publisiti yang dihantar atau diserahkan kepada atau dialamatkan kepada seseorang hendaklah dianggap sebagai dihantar atau diserahkan kepada orang itu.

(4) Adalah menjadi suatu pembelaan terhadap suatu pertuduhan di bawah subseksyen (1) bahawa tertuduh itu, setelah siasatan teliti, mempunyai sebab untuk mempercayai, dan sebenarnya mempercayai, bahawa orang yang kepadanya terbitan atau bahan publisiti yang berkenaan itu dihantar atau diserahkan bukan seorang Islam.

(5) Adalah tidak menjadi suatu pembelaan terhadap suatu pertuduhan di bawah subseksyen (1) bahawa orang yang kepadanya terbitan atau bahan publisiti yang berkenaan itu dihantar atau diserahkan telah membuat suatu permintaan bagi mendapatkannya jika permintaan itu telah didorong oleh tertuduh itu atau oleh mana-mana orang yang bertindak bagi pihak tertuduh itu.

(6) Subseksyen (1) tidak dipakai bagi-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.