Enakmen Original

NEGERI PERAK

ENAKMEN 3 TAHUN 1992
ENAKMEN JENAYAH (SYARIAH) 1992


Tarikh Persetujuan DiRaja :13 Januari 1993
Tarikh disiarkan dalam Warta :18 Februari 1993
Tarikh mula berkuatkuasa :18 Februari 1993
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan pemakaian.
Seksyen 2. Tafsiran.
Seksyen 3. Kecualian hak-hak prerogatif.

BAHAGIAN II - PENGECUALIAN AM

Seksyen 4. Perbuatan kanak-kanak yang belum akil baligh.
Seksyen 5. Perbuatan seseorang yang tidak sempurna akal.
Seksyen 6. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dijustifikasikan oleh undang-undang.
Seksyen 7. Perbuatan yang seseorang terpaksa melakukan oleh kerana ugutan.

BAHAGIAN III - KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN AQIDAH

Seksyen 8. Pemujaan.
Seksyen 9. Ajaran atau amalan salah.
Seksyen 10. Dakyah agama, dll.
Seksyen 11. Dakwaan Palsu.
Seksyen 12. Mendakwa bukan Islam.

BAHAGIAN IV - KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN MARUAH AGAMA DAN INSTITUSINYA

Seksyen 13. Perbuatan atau perkataan murtad.
Seksyen 14. Mencela, menghina dsb., Agama Islam.
Seksyen 15. Mempersenda dsb., ayat al-Ouran atau Hadith.
Seksyen 16. Menghina atau mengingkari pihak berkuasa agama.
Seksyen 17. Mengeji atau menghina undang-undang.
Seksyen 18. Ingkar perintah Mahkamah.
Seksyen 19. Hasutan meninggalkan kewajipan agama.
Seksyen 20. Ingkar perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan.
Seksyen 21. Pendapat berlawanan dengan fatwa.
Seksyen 22. Penerbitan agama yang berlawanan dengan Hukum Syara'.
Seksyen 23. Tidak menunaikan sembahyang Jumaat.
Seksyen 24. Tidak menghormati Ramadhan.
Seksyen 25. Tidak membayar zakat atau fitrah.
Seksyen 26. Berjudi.

BAHAGIAN V - PELBAGAI KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN KEADILAN DAN KETENTERAMAN AWAM

Seksyen 27. Memberi keterangan, maklumat atau pernyataan palsu.
Seksyen 28. Takfir.
Seksyen 29. Menggalak maksiat.
Seksyen 30. Melarikan perempuan bersuami atau menghalang suami isteri daripada duduk bersama.
Seksyen 31. Menghasut perempuan bersuami atau lelaki beristeri supaya bercerai atau ingkar.
Seksyen 32. Melarikan perempuan.
Seksyen 33. Menjual atau memberi anak.
Seksyen 34. Anak dara lari daripada jagaan.
Seksyen 35. Mengganggu perhimpunan atau upacara agama.
Seksyen 36. Membinasa atau mencemar tempat ibadat.
Seksyen 37. Kata-kata yang boleh memecah keamanan.
Seksyen 38. Mendirikan masjid tanpa kebenaran.
Seksyen 39. Kerahsiaan.
Seksyen 40. Membayar zakat atau fitrah secara tak sah.
Seksyen 41. Memungut zakat atau fitrah secara tak sah.
Seksyen 42. Amil tidak menyerah pungutan.
Seksyen 43. Pungutan tanpa kebenaran.
Seksyen 44. Salahguna harta Baitulmal, dsb.

BAHAGIAN VI - KESALAHAN BERHUBUNGAN DENGAN MARUAH DIRI

Seksyen 45. Perhubungan muabbad dan ghairu muabbad.
Seksyen 46. Melacurkan diri.
Seksyen 47. Melacurkan isteri atau anak.
Seksyen 48. Persetubuhan haram.
Seksyen 49. Percubaan persetubuhan haram.
Seksyen 50. Hamil luar nikah.
Seksyen 51. Bersekedudukan.
Seksyen 52. Qazaf.
Seksyen 53. Musahaqah.
Seksyen 54. Khalwat.
Seksyen 55. Lelaki berlagak seperti perempuan.
Seksyen 56. Mendedahkan tubuh, di tempat awam.
Seksyen 57. Perbuatan tak sopan.
Seksyen 58. Mengacau.
Seksyen 59. Minuman yang memabukkan.
Seksyen 60. Membuat, menjual dsb., minuman yang memabukkan.

BAHAGIAN VII - PERKARA-PERKARA AM

Seksyen 61. Menyubahati sesuatu perkara.
Seksyen 62. Menyubahati dalam Negeri kesalahan di luar Negeri.
Seksyen 63. Hukuman bagi pensubahatan.
Seksyen 64. Tanggungjawab pensubahat bila perbuatan yang lain dilakukan.
Seksyen 65. Percubaan melakukan kesalahan.
Seksyen 66. Kesalahan yang tidak ditetapkan atau yang baginya tidak diperuntukkan hukuman.
Seksyen 67. Sanksi dan kebenaran mendakwa.
Seksyen 68. Pemansuhan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.