ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN V - AKAUN SEKOLAHSeksyen 17. Membuka akaun, penerimaan, pembayaran dan pelaburan.


(1) Bagi maksud Enakmen ini, tiap-tiap sekolah hendaklah membuka dan mentadbirkan suatu akaun di dalam mana-mana bank yang mengamalkan prinsip Syariah yang ke dalamnya hendaklah dibayar masuk---

(2) Pendaftar boleh dari semasa ke semasa mengeluarkan arahan-arahan kewangan yang hendaklah dipatuhi oleh Jemaah dalam pengurusan kewangannya.

(3) Jemaah boleh melabur wangnya dalam mana-mana pelaburan yang ditetapkan oleh Majlis.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.