ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

(1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002.

(2) Enakmen ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri melalui pemberitahuan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.