ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VIII - AMSeksyen 231. Pemansuhan

(1) Bahagian X Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 [Enakmen No. 8 tahun 1982] adalah dimansuhkan.

(2) Jika mana-mana kes atau perkara belum selesai di hadapan mana-mana Mahkamah apabila mula berkuat kuasanya Enakmen ini, peruntukan Enakmen ini hendaklah terpakai berkenaan dengan prosiding kes atau perkara itu setakat yang ia tidak menyebabkan ketakadilan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.