ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 26

(Subseksyen 113 (1))

BENTUK AFIDAVIT

(Tajuk Am)

Saya (nama, alamat dan perihalan deponen) bersumpah dan menyatakan seperti yang berikut :

(Nyatakan dalam perenggan bernombor fakta-fakta yang hendak dideposkan dalam afidavit)

1. ...............................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................
3. ...............................................................................................................................
4. ...............................................................................................................................

Diangkat sumpah pada ....................................... haribulan)

................... 20 ..................... di ..........
oleh .....................................................
.....................
Tandatangan

Di hadapan saya,
..........................
Hakim/Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.