ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN SEKOLAH-SEKOLAHSeksyen 7. Perkara-perkara untuk pertimbangan Pendaftar sebelum keputusan.


Bagi maksud mempertimbangkan permohonan di bawah seksyen 6 Pendaftar hendaklah mengambilkira perkara-perkara yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.