ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XV - PENDENGARANSeksyen 128. Perbicaraan belum berakhir

(1) Jika seseorang Hakim telah memulakan perbicaraan mana-mana prosiding dan kerana apa-apa sebab tidak dapat menamatkan perbicaraan itu, seorang Hakim yang lain boleh dengan persetujuan semua pihak menyambung perbicaraan itu dan memberikan penghakiman.

(2) Jika persetujuan yang tersebut dalam subseksyen (1) tidak diperolehi, maka hendaklah diadakan suatu perbicaraan semula.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.