ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 22. Daftar nikah, cerai dan rujuk dalam Negeri ini hendaklah disimpan.

Tiap-tiap Pendaftar hendaklah menyimpan suatu Daftar Daerah dan buku-buku lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Enakmen ini atau oleh peraturan yang dibuat di bawahnya dan tiap-tiap pernikahan yang dinikahkan, perceraian atau rujuk dalam Negeri ini hendaklah didaftarkan dengan sewajarnya oleh Pendaftar dalam Daftar dan buku-buku tersebut.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.