ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINANSeksyen 43. Takat kuasa untuk membuat sesuatu perintah.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, tiada apa-apa jua dalam Ordinan ini membolehkan Mahkamah membuat sesuatu perintah perceraian atau perintah mengenai perceraian atau membenarkan seseorang suami melafazkan talaq kecuali-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.