ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 130. Isteri tidak mematuhi perintah.


Seseorang perempuan yang bersengaja tidak mematuhi sesuatu perintah yang diberi dengan sah oleh suaminya mengikut Hukum Syara' adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dihukum denda tidak melebihi dua ratus lima puluh ringgit atau, bagi kesalahan kali kedua atau yang berikutnya, denda tidak melebihi lima ratus ringgit.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.