ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN VI - PENYAMPAIAN
BAB 2 - PENYAMPAIAN DI LUAR BIDANG KUASASeksyen 55. Mengubah perintah

Sesuatu perintah bagi penyampaian di luar bidang kuasa boleh diubah oleh Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.