ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.


Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 1987 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan melalui pemberitahuan dalam Warta:

Dengan syarat bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan boleh dari semasa ke semasa menetapkan tarikh-tarikh yang berlainan melalui pemberitahuan dalam Warta bagi mula berkuatkuasanya Bahagian-Bahagian atau peruntukan-peruntukan Enakmen ini yang berlainan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.