ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 116. Dengan sengaja cuai mematuhi perintah nafkah.

Tanpa menyentuh hak seorang yang mempunyai kepentingan di bawah suatu perintah nafkah yang dibuat di bawah peruntukan Enakmen ini untuk menguatkuasakannya di bawah mana-mana peruntukan Enakmen ini atau di bawah mana-mana undang-undang lain, Mahkamah yang membuat perintah itu boleh, jika perintah nafkah itu dengan sengaja tidak dipatuhi mengambil langkah-langkah seperti yang diperuntukkan di dalam Enakmen Aturcara Mal Islam 1979.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.