ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XX - PROSIDING INTERLOKUTORI DAN PERINTAH INTERIM
BAB 2 - PERINTAH INTERIMSeksyen 196. Pemakaian

Bab ini terpakai hanya bagi Mahkamah Tinggi Syariah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.