ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN III - PEMBATALAN WASIAT.



Seksyen 13. Wasiat orang yang ditahan menguruskan hartanya.

Sesuatu wasiat tidaklah terbatal semata-mata kerana pewasiat ditahan dari menguruskan hartanya.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.