ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN I - QARINAH
BAB 1 - PERMULAANSeksyen 2. Pemakaian.

Enakmen ini hendaklah dipakai mengikut Hukum Syara' bagi segala prosiding kehakiman di dalam atau di hadapan mana-mana Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.