Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN VIIISeksyen 41. Akibat Apabila Hukuman Qisas Tidak Dikenakan.

Apabila hukuman qisas tidak dikenakan maka-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.