ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 108. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan dsb., di Negeri Perlis.

(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul negara asing di Negeri Perlis hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika-Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.